سررسید 1400

نکات مهم در آماده سازی فایل های سررسید ۱۴۰۰ ( بخش دوم)

۳-کنترل دقت عکس ها در سررسید و تقویم ۱۴۰۰ چگونه باید باشد؟

کنترل دقت یا رزولوشن عکس های مورد استفاده درسند .

درنرم افزارهایی مانند فری هند ، ایلوستریتور و این دیزاین که تصاویر جداازسند  اصلی قراردارند ، میتوان تصاویرالصاقی رادرنرم افزار فتوشاپ کنترل کرد وازدرستی آنها اطمینان حاصل نمود . درنرم افزار corelDRAW نیزمیتوان خصوصیت تک تک عکس ها راکنترل کرد . این کار رامیتوان باراست کلیک کردن روی هر عکس وانتخاب properties انجام داد . چنانچه رزولوشن مشکل داشت

درنرم افزار فتوشاپ تصویرمناسب راآماده وجایگزین تصویرموردنظرکنید .

۴-کنترل قراردادن خط وتا برش

دربسیاری ازکارهای چاپی چون کارت ویزیت ، سربرگ ، جلدکتاب ، صفحات داخلی کتاب و. . . لازم است که درتهیه سند ، محل تا وبرش رامشخص کنیم . بدین ترتیب خطوط نازکی درحد ۱/۰ میلی متردرمحل های مورد نظر که برش وتا رانمایش می دهند ، قرارمی دهیم . دقت نمایید که خطوط برش وتانبایستی درطرح قرار گیرند ، بلکه بافاصله ای دربیرون آنجاداده شوند تادراثرجابجایی دربرش علائم خطوط برش وتادرکاربعد ازبرش دیده نشوند .

۵-قراردادن کارهایی بارنگ خوری یکسان درزیرهم

نکته دیگری که بایستی درتهیه سندبه آن دقت نمایید قراردادن طرح هایی بارنگ خوری یکسان درکنارهم می باشد . وقتی به توضیحات ماشین چاپ افست درفصل مربوطه توجه کنید ، درمی یابیدکه دربالای مخزن مرکب درهررنگ دریچه هایی وجوددارد که درماشین های مختلف تعداد آنها متفاوت است .

این دریچه ها که دربعضی ازماشین ها، دستی ودربعضی دیگرازروی صفحه کنترل تنظیم می شوند ، میزان انتقال مرکب بر روی نوردهای واسط راکنترل می کنند .

بدین ترتیب ازسیلندرهای واسط به روی سیلندر زینک آب و مرکب مالیده می شوند . بنابراین کنترل میزان انتقال مرکب وکم وزیادکردن رنگها درمحورسیلندرزینک مقدورمی باشد ، به همین دلیل بهتراست کارهایی بارنگ خوری یکسان راعمودرا برراستای محورسیلندردرصفحه سندچیدتاکنترل میزان رنگ آن امکان پذیرگردد .

البته درموردبسیاری ازکارهای چاپی نمی شود بدین شکل عمل کرد .

بعنوان مثال درمورد بستن سند کتاب ، به هیچ عنوان نمیتوان این مسئله ، یعنی قرارگیری کارها بارنگ خوری یکسان درزیرهم را رعایت کرد . اما درمورد لیبل های مختلف ، جعبه ها و. . . . رعایت این مورد میسراست . درنظربگیریدکه طرح شمادارای یک طرف سفیدویک طرف سیاه است ومی خواهید آنرادرصفحه تکثیر

کنید ، بهتراست سفیدی هاجدااز سیاهی ها، زیریکدیگرودرراستای عمودبرطول زینک یاعمودبرمحورسیلندرقرارگیرند . دراین حالت کنترل رنگ مشکی و. . . مقدور می گردد وچاپچی درقسمت هایی که سفیدی است شیر مرکب مشکی را می بندد . بنابراین باانجام این عمل ازکثیف شدن طرح دراین قسمت نیزجلوگیری می شود . درحالتی غیرازاین چاپچی امکان کنترل نخواهدداشت وناچار است حد وسط رادرنظربگیرد . این حالت دربسیاری ازموارد به طرح ورسیدن به اصل کار صدمه وارد می کند . همین مسئله درمورد رنگ های دیگرنیزصادق است . رعایت این نکته ظریف درتهیه سند باعث زیباییی کارنهایی می گردد . باتجسم ومثالهای مختلف این مسئله راتمرین کنید وتصورکنیدکه در حالتهای مختلف چه اشکالاتی ممکن است ایجادگردد . اگردقت نمایید بامثالهای مختلف تصورروشنی ازاین مسئله درذهن ایجاد کنید ، متوجه می شوید که بی دقتی دراین خصوص گاهی باعث می شود که رنگ طرح شماناخواسته ، تفاوت کند .

۶-کنترل عکس ها ازنظر CMYK بودن

هنگامی که فایل نهایی کارخودراآماده می کنید ، وضعیت عکس های آن کنترل نماییدگاهی دراثرفراموشی ، عکس هارا بعداز اسکن کردن بداخل نرم افزار برداری چون corelDRAW و freeHand وارد می کنید که دراین حالت عکس ها بشکل RBG منتقل شده اند ، بنابراین لازم است که عکس های سند نهایی خودرابررسی کرده ، چنانچه عکس RGB است ، آنرا درPhotoshop تبدیل به CMYK کنید ودوباره به نرم افزاربرداری خودمنتقل نمایید .

تبدیل عکس از RGB به CMYK در Photoshop باعث ایجادترام بادرنظرگرفتن چاقی ترام خواهدشد .

۷-کنترل وجودعکس ها دریک پوشه

برای جلوگیری ازخطاهایی که ممکن است هنگام خروجی ایجادگردد ، لازم است که بادقت وجودهمه عکس های سند خودرا دریک جاکنترل نمایید ، گاهی درنرم افزار Freehand که تصاویرجدای از فایل فری هندی قراردارند ، اشکالاتی ایجاد میشود برای مثال شما سندی را آماده کرده اید که درآن عکس های سندرادرپوشه های ( دایرکتوری) مختلف نگه داری کنید امکان آن وجوددارد که ازاسامی مشابه درآنها استفاده شود . بنابراین هنگامی که سندرابرای خروجی ارسال می نمایید ممکن است تصاویربانام های مشابه درسندجابجا شده ، بهمان شکل نیزخروجی تهیه می گردد . گاهی وجودتنوع درعکس ها وشلوغی سند باعث می شود که خودطراح نیز متوجه جابجایی تصاویرنشود . درنرم افزار FreeHand بهتراست ، طرنهایی خودرا دریک دایرکتوری جداگانه Collect for output کنید . این امکان درمنوی file این نرم افزاار وجوددارد . باانجام این عمل کلیه تصاویر وفونتهای وابسته به سند خودرا درون دایرکتوری جداقرار داده اید . بدین ترتیب کارارسال فایل راساده ودقیق کرده اید . برای کنترل مضاعف ، فایل ارسالی را درکامپیوتر دیگربازکرده ، کنترل نماید .

۸-کنترل رنگ ها ازنظر CMYK بودن ودرصدآنها

رنگهای سندخودراکنترل نمایید . گاهی براثراشتباه رنگ بصورت RGB آمده است درصورت وجودچنین مسئله ای رنگ مورد نظرراتبدیل به CMYK کرده ، درصدهای هررنگ رادرآن کنترل نمایید.

کنترل طراحی و. . . جهت چاپ لیبل وجعبه

درطراحی کارهایی که بعدداز چاپ ، دایکات (برش) دارد ، مثل لیبل ، جعبه و. . . دقت کنیدکه سند خودرابه گونه ای آماده سازید که تیغ های برش ، حداقل ۳ میلی مترباهم فاصله داشته باشند ، ویا اینکه به گونه ای کارکنیدخط برش دوکارکنارهم ، روی هم قرار گیرد تابه جای ۲ تیغ برش ، یک تیغ نیازباشد . چنانچه این کار مقدور گردد ازنظراقتصادی نیز صرفه جویی شده است . درغیراینصورت حتماً فاصله بین دوتیغ راکه بایستی حداقل ۳ میلی مترباشد ، رعایت کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.