تقویم 1397 شمسی دموت/ سررسید 97/ تقویم97

تقویم رسمی سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به همراه لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ هجری شمسی و تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۱ و رویدادهای نجومی قابل رؤیت در ایران در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی مصوب شورای فرهنگ عمومی استخراج و تنظیم شده در شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دانلود تقویم رسمی سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به همراه لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ هجری شمسی و تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۱