تقویم رومیزی طرح هما کد 417

HOMA

ابعـاد رومیـزی هُمـا خشتـی 15×15 می باشـد که طراحــی صفحات به گونه ای است که می توانید تمام روزهای ســال را براحتــی در آن ببینیـد در سمت راست این تقویـم یــک فضای 15×5 سانتیمتـر عمودی برای حک لوگــو برند شما در نظـر گرفته شده است که در صورت نیاز (حداقل 1000 جلــد) رنگ پایـه آن قابـل تغییر می باشــد برای تولیـد رومیــزی هُمــا از کاغذ 250 گـرم گلاسـه و چـاپ 4رنگ به همــراه 12 تصویــر از طبیعت زیبـای جهـان استفاده شــده است و با صحافی فنری تولید می شود.

تقویم رومیزی طرح آوا کد 418

AVA

ابعــاد رومیــزی آوا افقــی (22×11 سانتیمتــر) می بـاشد و در سمت راست بـرگ هـای تقویـم  یک فضـای 11×5 سانتیمتر برای حک لوگو برنـد شما در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز (حداقل 1000 جلـد) رنـگ پایـه آن قابـل تغییر می باشد برای تولید رومیـزی آوا از کاغـذ 250 گـرم گلاسه و چاپ 4 رنــگ به همـــراه 11 تصویـــر ازگل های زیبا طراحی شده و با صحافی فنری تولید می شود.

تقویم رومیزی طرح رها کد 419

RAHA

ابعاد رومیزی رَهـا (23×16 سانتیمتر) مـی باشد و طراحــی صفحات آن به گونه ای هست که شمـا می توانید تــمام کارهای مهـم خود ( وقت دکتــر، قـرار کـاری، قرار ملاقـات تولد دوستان و خانواده ) را روی آن یادداشت کنید تا باعث فراموشـی نشـود در قسمت پایین تقویم  فضایی 23×3  سانتیمتری وجود دارد که برای حک لوگو برند شما در نظر گرفته شده است تولید رومیزی رَها از کاغذ 250 گرم گلاسه  و چاپ 4 رنـگ به همـراه 11 تصویر از نقاشـی های زیبـای جهان استفاده شده است.

یادداشت رومیزی طرح آرین کد 420

ARIAN

زیر دستی آرین با جلـد چرمــی پوست ماری، نمایـی بسیار زیبا به میز کار شما می بخشد و می توانید کارهای روزانــه خود را بـرروی آن یادداشـت کنیــد طراحـی صفحات زیر دستی به صورت هفته شمار می باشد که در 52 بـرگ با سایز 34×24 سانتیمتر و صحافی سرچسب تولید می شـود.

یادداشت رومیزی طرح آرمان کد 421

ARMAN

زیر دستی آرمان برای میز کارهای کوچک بسیار کاربردی و مناسب است و فضای زیادی را اشغال نمی کند برای ساخت جلد آن از گالینگور ساخت کشور هلند استفاده شده طراحی صفحات زیر دستی آرمان به صورت هفته شمار به همراه لیست To Do می باشد که در ٥٢ برگ با سایز A4 تولید می شود.