گفتگو با مدیران مجموعه جناب آقای علی مهتاب خواه و حسن اسماعیل بیگی

کارهای صنعتی در سرزمین ایران و نزد مردان پارس سابق های طولانی و درخشان دارد و بی شک وقتی هنر و صنعت به هم بپیوندند، موفقیت حتمی است. با چاپ و نشر در گفتگو با جناب آقای علی مهتاب خواه و جناب آقای حسن اسماعیل بیگی، مدیران هنرمند و خوش فکر مجموعه کارا تدبیر هنر و بازدید از کارخانه های گروه صنعتی پارس و مصاحبه با مدیر عامل آن، مرد خستگی ناپذیر صنعت، علی اکبراخوت، همراه باشید.

 

 

 

                                                برای دانلود مصاحبه کلیک بفرمایید 

[cate_portfolio idcate=”leather” show=”20″ columns=”3″ gap=”3″]