سررسید 1400

رنگ های پرکاربرد در صنعت چاپ سررسید

در این مقاله قصد داریم درباره رنگ ها در چاپ سررسید و رنگ های پرکاربرد در صنعت چاپ سررسید با شما صحبت کنیم در ادامه نکات مهم تری در این باره می خوانیم.

رنگهای فلزی ( نقره ای ، طلایی و… )

این قبیل رنگها به دلیل وجود رنگ دانه ( پیگمنت) های فلزی محدودیتهایی درچاپ و مراحل بعدی آن ایجاد می نماید. آگاهی ازاین محدودیت ها دراجرای یک کارایده آل بسیار مفیدخواهد بود. رنگهای فلزی که بیشت با نقره ای وطلایی شناخته اند دارای جلوه خاصی هستند که به ایده های خلاقانه حال و هوای خوبی می دهند. به موارد زیر در استفاده از این رنگ ها دقت نمایید :

بهتر است که چاپ رنگهای فلزی بر روی سطح گلاسه انجام شود. سطوح مات و مقواهای فانتزی کار را خفه کرده ، درخشندگی رنگ را میگیرد. برای مثال استفاده از رنگ نقره ای روی مقوای فانتزی رنگی شبیه به خاکستری ایجاد می کند و به نظرمیرسد که در این مورد استفاده از رنگ نقره ای باتوجه به گران بودن آن کاری بهوده است اما همین رنگ بر روی مقواگلاسه درخشندگی خاصی ایجاد می کند. رنگ ها در چاپ سررسید بسیار مهم هستند.

۲- دقت کنید که UV مات وبراق بر روی سطوح چاپ شده با رنگهای فلزی به خوبی نمی نشیند. کافی است که یک نوار چسب روی آن زده ، چسب رابلند کنید پوشش UV ازسطح نقره ای کنده خواهد شد پس بنابراین اگر لزومی ندارد ، روی چنین سطوحی UV نزنید.

ترام های با درصد کم ، رنگ آمیزی خطوط ونوشته های ریز

گاهی پیش می آید که درطرح خود خط نازک یا نوشته ریزی رابادرصدهای پایین رنگ می کنیم. مثلاً خطوطی افقی درکارخودمی گذاریم ، که نازک است و۱۵% رنگ مشکی دارد. ممکن است آنچه برروی مانیتور دیده میشود بسیار زیبا وجذاب جلوه کند ، امااکنون توجه کنید که درهنگام تهیه فیلم و… ودرآخر چاپ چه اتفاقی می افتد. وقتی که خط نازک خودزاباترام ۱۵% رنگ آمیزی میکنید ، به دلیل ماهیت ترام خط شما درچاپ به شکل خطوط رنجه داروباضخامتهای متفاوت وناهماهنگ چاپ خواهد شد. این مسئله ناشی ازضعیف بودن درصدترام (۱۵%) وقرارنگرفتن آن دربعضی ازنقاط خط می باشد.

راه حل این کارآن است که خطوط خودراباترام ۱۰۰% ازیکی ازرنگهای CMYK مثلاً مشکی آورده ، درچاپ بارنگ pantone مورد نظر که دراینجا مثلاً خاکستری است چاپ کنید. نتیجه بسیار زیبا خواهدشدوحاصل کارهمان است که برروی مانیتور می بینید. یک مثال برای بهترروشن شدن مسئله :

یک کارت ویزیت دردست تهیه دارید که روی مانیتور کامپیوتر، اسم شرکت رامشگی وآدرس راخاکستری ۲۰% گرفته اید. دراین موردبایستی کاررادوررنگ چاپ کنید. درواقع بعدازمشاهده برروی مانیتور وزمانی که قصد خروجی گرفتن دارید ، اسم شرکت را مشکی ۱۰۰% وآدرس را مثلاً سایان ۱۰۰% یا… بگیرید ودرهنگام چاپ رنگ دوم ، یعنی آدرس شرکت راازروی کاتالوگ pantine انتخاب کرده ، به دلخواه چاپ کنید.

مسئله overprint  ومشکلات آن

دراین تکنیک وقتی رنگی را overprint انتخاب می کنید زیرآن رنگ بارنگ پس زمینه ای که رنگ overprint شده روی آن قرار دارد ، پرمی شود.

چنانچه این کارصورت نگیردباکمی جابجا شدن بین رنگ بالایی ورنگ پس زمینه درزمان چاپ ، سفیدی ایجاد می شود. به همین دلیل انتخاب نوشته ها بارنگ مشکی و overprint کردن رنگ مشکی باعث می شود که کناره های نوشته درزمان چاپ حتی باجابجایی معمولی هم به سفیدی نزند. دقت کنید که رنگ زیررنگ overprint شده بر روی آن اثرمی گذارد. مثلاً چنانچه یک کادربارنگ زرد بکشیدورنگ زمینه شمانیزسایبان باشدوشمارنگ زردبکشیدورنگ زمینه شمانیزسایان باشد وشما رنگ زرد را overprint انتخاب کنید ، کادرموردنظرشما بعدازچاپ به رنگ زردانتخاب شده دیده نمی شود ، بلکه تقریباً زرد مایل به سبزی بسته به میزان درصدرنگهای شمابدست می آید. بنابراین oveerprrint کردن دقت وپختگی خاص خودرا میخواهد تا یک طرح درست ازآب درآید. اما overprint کردن رنگ مشکی بدلیل اینکه رنگ زیرتاثیرچندانی روی آن نمی گذارد وگاهی نیزباعث مشکی ترشدن آن میشودمانعی ایجادنمی کند.

نکته دیگر overprint کردن این است که شما بعنوان یک طرح رنگ مشکی راباآگاهی overprint انتخاب کرده اید اما چنانچه ای که کارموردنظرشمارادرحال حاضر انجام میدهد رنگ مشکی رادرآخرچاپ نمی کند. این عمل بتعث میشود که رنگ های دیگر روی رنگ مشکی قرار گیرد وکارشمابوردیده شود. بنابراین بایستی درمرحله نظارت برچاپ دردستور کارشما این نکته رابه چاپخانه اطلاع دهید.

استفاده از کتابچه رنگ های CMYK

شماپشت کامپیوترنشسته اید ورنگ های مختلف راروی طرح موردنظرتان می گذارید ویکی راباحال وهوای کارخودمناسب می بینید ، همه کارها انجام میشودوطرح به تائید نهایی کارفرما میرسد اما کارچاپ شده باآنچه برروی مانیتور دیده اید ، متفاوت شده است. برای رفع این مشکل واشراف داشتن به رنگ های مورد استفاده درطرح خودبهتراست ازکتابچه رنگ های CMYK استفاده نمایید. دراین کتابچه که دربازار یافت میشود ، رنگهای مختلف بادرصد ترام های بکاررفته درآن نمایش داده شده است بعبارت دیگر میتوانید رنگ مورد نظر خودرادرکتاب یافته ، درصد رنگ های آنرا درکارخود وارد کنید. دقت کنید که آنچه روی مانیتور می بینید باآنچه که درکتاب چاپ شده است ، کمی متفاوت خواهد بود ودرست به همین خاطر است که استفاده ازکتابچه رنگ های CMYK دررسیدن به خوواسته شما میتواند مفید باشد.

انتخاب رنگ درطراحی بواسطه نرم افزار های موجود چنان ساده شده است که گاهی طراح بدون درنظر گرفتن نکات فنی اقدام به انتخاب رنگ مورد نظر خود می کند بعبارت دیگرباتوج به دیدوشناخت خودازرنگ ، ازپالت رنگ یکی راانتخاب می کند غافل ازاینکه ممکن است این عمل آگاهی موجب نازیبایی وحتی خرابی کارشود.

طراحی برای چاپ تفکیکی

درطراحی کارهایی چون نقشه ، که دارای جزئیات دقیق وفراوان است ، یاکارهایی که درآن بدست آمدن رنگ خاصی درچاپ مد نظر است ، بهتراست که کاردرچهاررنگ ترکیبی طراحی نگردد. درچنین مواردی ، معمولاً هرگروهی رادرک رنگ خاص درنظرمی گیریم مثلاً دریاها رنگ آبی ، جنگل وپارک ها سبز و….

طراحی مواردی این چنین وآوردن رنگ آبی ووسبز باتوجه به جزئیات متعدد موجوددرنقشه وبزرگی اندازه آن میتواند مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین بهتراست هرکدام ازاین گروها رابارنگ های تفکیکی چاپ کنیم. برای رسیدن بدین منظور دریاها رامثلاً cyan وجنگل هاراmagenta می گیریم ودرچاپ مشخص می کنیم که زینک C بارنگ آبی وزینک M بارنگ سبز خاص مورد نظر ماچاپ شود. بدین ترتیب درزمان چاپ ، رنگ آبی وسبز مورد نظر راساخته ، زینک های مربوطه راباهمان رنگ ها چاپ می کنیم. این کارباعث دقت بیش ترکاررچاپی خواهد شد.

زمانی نیزرنگ بخصوصی نشان دهنده شخصیت یک شرکت یا محصول است مثلاً رنگ قرمز سیگاروینستون ، درچنین مواردی نیزبایستی ازرنگ های تفکیکی شبیه به حالت قلبا استفاده کرد تا همیشه همان رنگ بخصوص درآید. درغیراینصورت ممکن است آوردن طرح درچهاررنگ CMYK  باعث شود که رنگ مورد نظرحاصل نگردد یا این که رسیدن به رنگی خاص باعث خدشه دارشدن بعضی قسمت های دیگرازطرح گردد.

تعیین رنگ spot درچاپ تفکیکی یا چاپ بالاتراز ۴ رنگ

معمولاً کارهای رنگی با ۴ رنگ CMYK چاپ می شوند. بدین ترتیب که بعدازآماده شدن سندچاپی ، لیتوگرافی فیلم چهاررنگ را با دستگاه ایمجستر تهیه می کند و بقیه کارها نیزطبق روال عادی انجام می شود. اما اگرکارفرما ی شما یک نمونه رنگ به شما بدهید وبخواهد که حتماً دریک جای کاتالوگ شرکت این رنگ چاپ شود چه خواهد شد ؟

طبیعی است که ابتدا به رنگ مورد نظر نگاهی بیندازید واگرلازم شد بالوپ آنرا براندازکنید. اگررنگ نمونه ترکیبی از دو ، سه ویاچهاررنگ CMYK باششد کافی است درصدهای آنرابادقت وباتمرین همان گونه که درتوضیحات مربوط به ترام آورده شد ،  پیدا کنید واز همین درصدها باکمب کاهش ( بدلیل چاقی ترام) استفاده کنیید. دراین حالت اگربالای سرچااپ حضورداشته باشیدموفق خواهیدشد. اما اگر متوجه شدید که رنگ نمونه ترکیبی از CMYK نیست ، چه خواهید کرد ؟ دراین حالت رنگ مورد نظرحتماً ییک رنگ جداگانه pantone است. بنابراین می توانید درزمان چاپ زینک پنجمی تهیه کرده ، چاپ کنید.

برای انجام این کار بایستی یک رنگ Spot تعریف کنید. بدین ترتیب با تعیین یک رنگ Spot  درسند خود خروجی فیلم ۵ رنگ خواهد بود. اساس کار در همه نرم افزارهای مربوط به طراحی یکی است. موضوع یا شکل مورد نظر خود را انتخاب کرده ، از ابزار Fill Color Dialog را انتخاب کنید. دراین حالت پنجره Uniform fill ظاهر می گرددد. از tab های بالا Palettes را کلیک کرده ، از منوی Palette یکی از pantone انتخاب کنید ، اکنون کادر یا شکل مورد شما دارای یک رنگ Spot شده است. دراین جااهمیتی ندارد که شما Pantone انتخاب کرده اید ، میتوانید درهنگگام چاپ ، رنگ مورد نظر خودراانتخاب کنید. امابهتراست برای جلوگیری از هرگونه خطا ابتدا ازجدول Pantone شماره رنگ را انتخاب کنید ، درطراحی خودنیز همان شماره را برای شکل خود درنظر بگیرید.

برای اطمینان ازاینکه خروجی شما ۵ رنگ خواهد بود کافی است به منوی print رفته Tab مربوطه به Separations را ملاحضه کنید. رنگ پنجم بایستی دراینجا دیده شود. در بقیه نرم افزار های مشابه نیز به همین شکل انجام میشود. نکات بالا درباره رنگ ها در چاپ سررسید بسیار مفید هستند و برای طراحی و سفارش سررسید ها دانستن این نکات بسیار مهم است.

اسنتفاده از جدول Pantone درچاپ تفکیکیُ

درنظربگیرید که قصددارید یک کارتک رنگ یا ۲ رنگ یا… چاپ کنید اما این رنگ ها ، رنگهای اصلی CMYK نیستند بلکه رنگهای بخصوصی مدنظرمی باشد ، برای حل این مشکل ناگزیربه استفاده ازکتابچه Paantone هستید.

درکتابچه فوق ، رنگهای اصلی Pantone رادرابتدای بخش و در ادامه رنگهای مختلفی که از ترکیب رنگهای اصلی ایجاد می گردد می بینید. با انتخاب رنگ مورد نظر خود و ارائه آن به چاپخانه کار مورد نظر شما به همان رنگ چاپ خواهد شد. در جدول زنگ Pantonne و درکتابچه آن درصد ترکیبی رنگهای اصلی و همچنین مقدار واحد مورد استفاده از رنگهای اصلی برای رسیدن به رنگ مورد نظر شما نوشته شده است. بنابراین درچاپخانه با مطالعه نوشته زیر هر رنگ مقدار واحد لازم از رنگهای اصلی را با هم ترکیب و رنگ مورد نظر را ایجاد می کنند ، سپس زینک مورد نظر ایجادمی کنند ، سپس زینک مورد نظر را در ماشین چاپ بسته ، رنگ ساخته شده را نیز در مخزن می ریزند و گار مورد نظر باهمان رنگ انتخابی ، چاپ می گردد.

یکی از کتابچه های Pantone کتابچه Pantone Process است. دراین کتابچه رنگهای Pantone ونزدیکترین رنگ CMYK به رنگ مورد نظر رانشان میدهد. برای مثال آرم شرکت دارای رنگ آبی بخصوصی است که ددرچاپ کازرت ویزیت ، سربرگ و… نیزبااستفاده ازرنگ های Pantone آنرا چاپکرده اید. اکنون قصددارید برای همان شرکت بروشور رنگی تهیه کنید دراینوضعیت امکان این وجوددارد که بروشور را با چهار رنگ CMYK چاپ کنید وبعد ازآن برای رسیدن به رنگ آرم دوباره آن بروشور رابارنگ آبی Pantonee چاپ کنید. بدین ترتیب هزینه هایی یک فیلم ، یک زینک ویک بارچاپ به هزینه های شما افزوده خواهد شد که این کاردربسیاری ازموارد مقرون به صرفه نیست (بخصوص درتیراژهای کم)َ. دراینجا استفاه ازکتابچه Pantone Process بسیار کاربردی و مفید خواهد بود. بدین ترتیب رنگ آبی Pantone خود رادرکتابچه پیدا کرده ، نزدیکترین CMYK به آن رنگ رابیابید وآرم شرکت راباهمان درصد CMYK رنگ کنید. اینکار باعث صرفه جوییی بسیاری خواهد شد.

بدین ترتیب بااستفاده از کتابچه می توانید درصد CMYK رنگ Pantone مورد استفاده خودرابدانید تادرهنگام چاپ ییک کار چهار رنگ بتوانید رنگ مورد نظر خود را بدست آورید. البته دراکثر موارد رنگ Pantone  با نزدیکترین CMYK به آن تفاوت دارد. بنابراین درکار های ظریف وحساس از نظر رنگ ، مشکل بتوان به رنگ مورد نظر رسید ، مگر اینکه یک رنگ پنجک درنظر بگیرید.

امیدواریم که مقاله رنگ ها در چاپ سررسید برای شما مفید واقع شده باشد و با رنگها در سررسید و نحوه چاپ آن بیشتر آشنا شده باشید. همچنین برای خرید تقویم رومیزی ۱۴۰۰ می توانید به فروشگاه ما سر بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *