سررسید 1400

حداکثر و حداقل فضای چاپی دراندازه های مختلف ماشین چاپ (چاپ تقویم و سررسید ۱۴۰۰)

خرید و فروش سررسید 1397 دموت سالنامه و سررسید 1397 رایا وزیری دستیار (کد۶)

حداکثروحداقل فضای چاپی درانداره های مختلف ماشین چاپ

دقت دراین مسئله بسیارحائزاهمیت است ودانستن دیق حداکثر وحداقل فضای چاپی باعث صرفه جویی درهزینه های چاپ می گردد. بایستی این نکته راهنگام تهیه سند درنظربگیرید که فضای چاپی درماشین چاپ مورد نظرتان چقدراست. بادانستن این نکته واستفاده ازتمامی فضای چاپی ، کایر مقرون به صرفه انجام داده اید.

آگاهی ازلب پنجه کاغذ ، که فضایی غیرقابل چاپ است ، ودرابعاد واندازه های ماشین چاپ درچاپخانه مورد نظرتان ، به انجام کارکمک بسیاری می کند. این نکته رانیز درنظربگیرید که حتما ًقبل از تهیه سند با چاپخانه خومشورت کنید. چرا که ممکن است ، مثلاً چاپخانه مورد نظرشما قادرنباشد حداکثرفضای ۵۰*۳۴ سانتیمتر را درزینک GTO به شما بدهد.

شیوه های مختلف ایجادسندبرای چاپ (سکه ای ، نشان به نشان و… )

شایدساده ترین کاربرای چاپ چهار رنگ تهیه چهار ر زینک وطی مراحل چاپ باشد. اماگاهی این بظاهر ساده ترین کار، باصرفه ترین کارنخواهد بود. گرچه بسیاری ازمواقع ساده ترین کارنیزنیست. دراینجا نیزیک طراح مسلط به امورچاپ ، بادقت وصرف کمی وقت میتواند شیوه ای مناسسب برای ایجاد سسند وچاپ باصرفه ایجاد کند. دراینجا به توضیح شیوهای ایجادسند درچاپ چهار رنگ دو رو و… می پردازیم.

چاپ سکه ای

تصورکنیدکه سفارش یک کارچاپی به شما ارجاع شده است عرض آن کمترازنصف عرض زینک مورد نظرشماست. مثلاً ابعاد کار ۴۵*۱۵ سانتی متر، دو رو می باشد. ابتدایی ترین چیزی که بنظرمیرسد این است که ۸زینک که ۴ تای آن روی کارو ۴ تای آن مربوط به پشت کاراست تهیه وهزینه چاپ رانیز برای ۸ زینک درنظربگیرید. اما کمی صبرکنید سند خودرابه روش سکه ای تهیه نمایید. دراین شیوه بین روو پشت فاصله اندکی برای کارهایی که تالبه کاررنگ دارند می گذارید وکارهایی که رنگ یانقش درزمینه ندارد ودرواقع زمینه سفیددارند ، لزومی نیست که فاصله بگذارید. تنها نکته ای که بایستی دقت شود ، آن است که از هردوطرف کاغذبایستی لب پنجه رادرنظرگرفت ، یعنی فاصله کارتا لبه کاغذ ازهردوطرف ۱ سانتی متر باشد. بنابراین متوجه شده اید که عرض کارشمابایستی کمترازنصف فضای چاپی باشد ، تابتوان به روش سکه ای سندرا تهیه کرد. درچاپ سکه ای ، هزینه تهیه فیلم تفاوتی باروش قبل یعنی تهیه ۸ زینک نمی کند. اما در اینجا بجاب ۸ زینک ۴ زینک خواهد داشت وهمچنین هزینه چاپ نیزنزدیک به نصف خواهدشد وچنانچه بعداز چاپ نیزمراحلی چون UV وخط تا وبرش داشته باشد بازهم صرفه جویی بسیاری شده است.

چاپ نشان به نشان

دراین روش نیزمیتوان بجای ۸ زینک از ۴ زینک برای یک کار ۴ رنگ دو رو استفاده کرد. روش نشان به نشان زمانی کاربرد دارد که عرض کارشما کمتر از نصف فضای چاپی نیست ودرواقع نمیتوان رو و پشت کار را در عرض فضای چاپی قرارداد. دراین حالت چنانچه ابعاد کار شما اجازه بدهید ، میتوانید به شکل زیرعمل کنید. همیشه به جهت چرخش کاغذ بعداز چاپ یک روی آن دقت نمایید تااشتباهی صورت نگیرد. تصویربالا یک کارچاپی رادردوحالت نمایش میدهد. حالت اول زمانی که کارعمودی است وحالت دوم وقتی که کارافقی است.

استفاده از دو زینک درچاپ ۴ رنگ برای یک کار ویک رو

این حالت شبیه به چاپ سکه ای است بااین تفاوت که چاپ دو رو نمی باشد ، یعنی دراین جا شما سسند رابه شکل تهیه نمیی کنید ، بلکه این توضیح راهنگام تهیه زینک به لیتوگرافی می دهید ولیتوگرافی فیلم های ۴ رنگ را دوتادوتابه شکل ارائه شده مونتاژ کرده ، بجای ۴ زینک ۲ زینک تهیه می کند. دراین شیوه عرض کارچاپی بایستی به گونه ای باشد که زینک ازهر دوطرف لبه ، کارداشته باشد.

نکته دیگراینکه دراین روش نمی توانید کارچهار رنگ خودرا با ماشین چهار رنگ چاپ کنید بلکه بایستی درماشین تک رنگ یا۲ رنگ اینکارصورت گیرد.

رنگ در طراحی

رنگ مشکی

گاهی طراح میخواهد سطح بزرگی ازکارخودرامشکی کند ، اینکار رابانتخاب رنگ مشکی ازپالت رنگ انجام میدهد. اما درنهایت مشکی خوبی درچاپ دیده نمی شود بعبارت دیگربورشده ونهایتاً اینکه هزینه های بسیار صرف شده اما کارنهایی آن نیست که بایستی باشد. برای این منظوربهتراست باآگاهی تمام سطح مورد نظررا ترکیبی ازچهار رنگ CMYK درنظربگیرید. مثلاً c=80 ‘ m=60 ‘ y=30 ‘ k=100 دراین حالت کارنهایی احتمالاً همان مشکی مورد نظرخواهدبود. البته چنانچه ترکیب رنگ CMYK راهرکدام ۱۰۰ بگیرید ، کار مشکی تر خواهد شد ، امااین عمل مشکلات دیگر بهمراه خواهدداشت.

مثلاً اینکه به دلیل مصرف مرکب زیاد، کاغذ پشت بزند ، یعنی دراثرروی هم قرار گرفتن پشت کاغذ های رویی رنگ بگیرد ، ازطرفی دیگراگرکیفیت کاغذمطلوب نباشد ، رنگ سیاه ازطرف دیگر دیده میشود ، واین کار درمواردی که طرح دو رو است مشکل ایجاد خواهد کرد. پس بنابراین دراین خصوص بایستی دقت شود وترکیب مناسب وکافی که بستگی به کاغذ مورد نظر دارد ایجادکرد.

ازطرف دیگر بایستی دقت شود که نوشته ای ریزدراین سطح بزرگ قرارنگیرد واگر قراراست که نوشته ای روی این سطح مشکی ، که چهار رنگ انتخاب شده ، نوشته شود ، به این مسئله اگاهی داشته باشید که ممکن است لبه های نوشته شما که احتمالاً سفیدانتخاب شده واضح دیده نشود. بنابراین دقت لازم دراندازه نوشته های خود دریک سطح مشکی چهاررنگ داشته باشید.

رنگ های دیگر

وقتی که درطرح خودازرنگ استفاده می کنید به درصدهای CMYK  آن دقت کنید ترام های کمتراز ۸% دربسیاری ازموارد تغییر چندانی دررنگ نهایی شماایجادنخواهد کرد. اما ممکن است به طرح شما آسیب وارد کند. گاهی میتوانید باحذف دو رنگ CMYK درصدرنگ دیگررا اضافه کنید وهمان رنگ نهایی رابدست آورید. مثلاً درطرح خودازرنگی استفاده کرده ایدکه درصدهای آن به این قراار است K=20 و Y=5 وM=60 و C=5 دراین حالت شاید بهترباشد ، سایبان راصفربگیرید و کمی به ترام مشکی بیفزایید ، مثلاً c=0 ‘ M=60 ‘ Y=5’K=22 دراین حالت کارشما دقت بیشتری خواهد داشت توجه به این مسئله دررنگ آمیزی فونت بسیارحائزاهمیت است.

نکته : هیچ گاه فونتهای کوچک تراز ۸ راچندرنگ نیاورید یعنی رنگ فونت خودرا مثلاً قرمزی انتخاب نکنید که ۴ رنگ CMYK رابادرصدهای مختلف دارد. هنگامی که رنگی بادرصدهای مختلف برای فونت های ریزانتخاب می کنید کافی است درزمان چاپ رجیسترها کمی جابجا شود. ( که البته باچشم قابل تشخیص نیست) کارنهایی بانوشته هایی تیره وتار بدست می آید. نوشته های ریزُخودرا که بافونت هایی درحدود ۸ به پایین نوشته اید بایکی ازرنگهای CMYK  رنگ کنید. معمولاً این رنگ مشکی است. دراین حالت وقتی که رنگ مشکی overprint هم شده باشد ، دیگرمشکلی ازنظر وضوح نوشته ها نخواهیدداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *