سررسید 1400

ایجاد جلوه های ویژه در چاپ سررسید ۱۴۰۰

حتماً درطول تجربه کاری خود به کاتالوگ ، فولدر ، کتابریال سررسید یا بطور کلی مجموعه نفیسی برخود کرده اید که مایه تعجب وتحسین شما شده باشد. کارهای بسیار ساده و جذابی که درنهایت چشم انداز و خوشایند جلوه می کنند. انجام کارهای خلاقانه در چاپ ، نیاز به آگاهی واشراف برتکنولوژی وشیوه های مختلف چاپ دارد. آشنایی بااین شیوه ها ونکات فنی مربوط به آن ها ، توام باذهنی خلاق وهنرمند ، شگفتی می آفریند. درکنار کارهای نفیسی که گاهی می بینید ، بسیاری ازکارها نیزدیده می شوند که شیوه های مختلف چاپ رابدون توجه به کاربرد آن به کارگرفته اند ونتیجه کارچیزی عادی است. برای ایجاد جلوه های ویژه بایستی قبل از هرچیزتفکرکرد ودرمرحله طراحی به نتیجه مطلوب رسید ، دراین جا روش وابزارهای زیررا دررابطه بااین موضوع به اختصار مرور می کنیم. آنچه دراستفاده ازاین روش وترکیب چندروش باهم بسیارمهم است تقدم وتاخر استفاده ازهرشیوه است. مثلاً یک کارترموگرافی شده رانمیتوان به سادگی چاپ داغی یاطلا کوب کرد ومواردی ازاین قبیل.

۱-استفاده ازموارد مختلف :

برای ایجاد جلوه های ویژه دریک کار چاپی نیازبه کاغذ ، مقوا یاهرجنس دیگرکه عمل چاپ روی آن انجام شود داریم.

بهتراست فکرخودرابه کاغذ ومقوا وچیزهای معمول محدودنکنید ، مثلاً برای جلد یک کاتالوگ می توانید ازفلزاستفاده کنید یاحتی ازسنگ ویاپارچه ، اما به این نکته دقت داشته باشید که آنچه رابه کارمی گیرید باکارشما مناسبت داشته باشد.

اگربرای کاتالوگ یک شرکت تولید ورقه های آلومینیومی ازورقه آلومینیوم نازک به عنوان جلد استفاده کنید و روی آن با چاپ سیلک یا برجسته کاری نوشته های مربوطه راثبت نمایید شاید بی مناسبت نباشد. بنابراین بافکربازعمل کنید وهمه امکانات وموادقابل استفاده رابه این منظور یادداشت کرده ، ازبین آنها بهترین وعملی ترین را بکاربگیرید.

۲-چاپ افست :

این شیوه چاپ درایجادجلوه های ویژه یکی از ابتدایی ترین کارهاست. این شیوه چاپ رابراحتی میتوان باانواع دیگرترکیب کرده ، کاری نفیس ارائه نمود ، اما بازهم باآگاهی وخلاقیت میتوان باچاپ افست تنها نیز کارویژه خودراانجام داد. شناخت رنگ های نقره ای ، طلایی ، فسفری و… ننیزبه خودی خودمیتواند کاری خاص وخلاقانه باشد.

۳-ترموگرافی :

 

بااین شیوه چاپ میتوان برجستگی ایجادکردبه گونه ای که در جاهای موردنظر ، رنگ به شکل تن پلات بیاید. برجستگی ایجادشده شبیه بهه خمیرویترای است بطوری که کاملاً زیردست حسس می شود. دریک نمونه طراحی جلدکتاب تاروپود بسیارجذاب وبجا مینمود. دراین مورد نیز نباید تنهابرجسته کردن که البته کاری جذاب ومتفاوت است مدنظرباشد.

بلکه استفاده بجاومناسب از ترموگرافی ، جذابیت رادو چندان می کند.

۴-چاپ مخمل :

ترکیب این نوع چاپ باشیوه های دیگرکمی مشکل است ، اما به هر حال میتوان کارهایی بااین شیوه انجام داد. ازجمله اینکه بطور مجزا ودرانتهادرجاهایی ازکارنمونه چاپ مخمل رامی چسبانیم. آنچه که درانتها ازیک کار چاپ مخمل ایجادمیشود بافت مخمل درست شبیه به پارچه های مخمل می باشد.

۵-پوشش های UR ، UV و… وشیوه های بافت درآنها :

ازاین پوشش ها معمولاً برای مقاوم سازی کاغذ ومقوا استفاده می کنند اما بااستفاده بجا به خصوص ازپوشش های لکه ای یا Spot UV استفاده های فراوان میتوان کرد. مثلاً استفاده از UV تکه ای براق روی قطرات آب یا روغن درچاپ ، جلوه های جذابی ایجادخواهد کرد. همچنین استفاده از پوشش UV بشکل بافت دار درموارد لازم جالب خواهد بود.

۶-پوشش سلفون مات وبراق :

سلفون پوشش نازکی است که باعث مقاوم شدن کاغذ ومقوا می شود. هرکدام حالتهای ویژه ای روی کار ایجاد می کنند. نوع مات آن به کارچاپی ، متانت وسنگینی خاصی می دهد.

۷-چاپ داغی

این شیوه چاپ بیش تر به اسم طلاکوب معروف است. بابه کارگیری ورقه های نازک فلزی که دررنگ های مختلف ازجمله طلایی ونقره ای وسبز وآبی و… وجود دارد ، میتوان کارهای دلچسبی انجام داد. استفاده درست وبجا ازشیوه چاپ طلا کوب ، کار رابسیار متفاوت می کند. بهتراست متناسب باکار خود ، رنگ ورقه چاپ داغی راانتخاب کنید. مثلاً دریک کارخلاقانه ازنقره کوب بجای آینه دریک قاب استفاده شده بود.

۸-برجسته کاری باکلیشه فلزی :

بابه کارگیری ماشین چاپ لترپرس وکلیشه فلزی می توانید برجستگی یافرورفتگی دریک سطح ایجادنمائید. این شیوه نیزبرای ایجادجلوه های ویژه درکارچاپی بسیارچمشگیراست.

۹-دایکات :

برش قسمت های دلخواه ازطرح ، شاید کارغیرمعمولی باشد ، اما جذاب خواهد بود. ازاین شیوه درکارتهای تبریک بسیاراستفاده میشود. کاربرد این شیوه درکاتالوگ ، فولدر و… خالی ازجذابیت نیست.

۱۰-چاپ سیلک :

درانجام بعضی از کارهای خلاقانه ومتفاوت بکارگیری چاپ سیلک اجتناب ناپذیراست. مثلاً اگربخواهید ازفلز ، سنگ یاچیزهایی ازاین قبیل درکارخود استفاده کنید ، برای ثبت نوشته یاطرح خود بایستی ازچاپ سیلک کمک بگیرید.

بارکد و مشکلات آن

معمولاً موسسه ثبت بارکد برای هرمحصول تولیدی شرکتهای مختلف ، یک پرینت ارائه می کنند. بسیاری ازطراحان گرافیک بارکد را اسکن کرده ، بر روی طرح جایگزین می کنند ، غافل ازاینکه ممکن است این عمل مشکلاتی به باربیاورد.

دقت کنید که بارکد رابحالت Gray scale اسکن نماییید یااین که ببعدازاسکن آنرا تبدیل به Gray scale کنید. بارکدهایی که به شکل CMYK چاپ می شوند غیرقابل استفاده باشند. مشکل ازآنجا ناشی میشود که هنگام چاپ هررنگ بباکمی جابجایی ضخامت خطوط وفاصله سفیدی بیین آنها دچار تغییر شده ، همین مسئله دستگاه بارکد خوان دچار مشکل می کند. آنچه مهم است این است که ضخامت وفاصله بین خطوط تغییر نکند. ضخامت وفاصله ای که معیارآن دوخط اول ودو خط آخر هربارکد دراستاندارد EAN13 است.

استفاده ازبارکد

بسته بندی های مختلف رانگاه کنید ، بارکد آنها دارای چه ویژگی هایی است ؟

آیا همگی به درستی چاپ شده اند ، چاپ بارکد چه خصوصیاتی بایستی داشته باشد؟

بارکد درواقع شناسایی یک محصول است که بااعداد زیر وخطوط ارائه شده درضخامت های مختلف قابل شخیص است. دستگاه بارکد خوان بامحاسبه ضخامت وفاصله بین خطوط کد مورد نظررا تشخیص میدهد. این کد دارای مشخصات متعددی است. باتوجه به اطلاعات ارائه شده بایستی دقت کرد که بارکد دقیق ، خوانا وحتما ً تک رنگ چاپ شود ، چرا که چاپ بارکد دردویا… رنگ و عدم رجیسترشدن رنگها باعث عدم شناسایی کد محصول توسط دستگاه بارکد خوان میشود. بنابراین بهترین حالت این است که در زمان طراحی بارکد به شکل برداری وتک رنگ چاپ شود.

درموارد بسیار طراحان بارکد رااسکن کرده ، به همان شکل هنگام طراحی محصول درگوشه ای ازکار قرار می دهند ، غافل ازاینکه بارکد ارائه شده به هیچ دردی نخواهد خورد. توجه کنید که راه های متعددی برای قراردادن بارکد به شکلی خوانا وقابل قبول درمحصول هنگام طراحی وجود دارد.

میتوانید بارکد رابا بکارگیری نرم افزراهایی چون CorelDRAW به راحتی نصب کنید. برای اینکار درمنوی Edit نرم افزار CorelDRAW رفته Insert Barcode راانتخاب کنید ، سپس درپنجره Barcode Wizard استاندارد EAN-13 راانتخاب وشماره کد مورد نظر خودرا واردنمائید. عدد آخر یا Check digit راخود سیستم می گذارد. بازدن دگمه NEXT و… به پنجره آخرمی رسید. اکنون Finish راانتخاب کنید. اکنون بارکد شما به شکل برداری درصفحه نرم افزار corelDRAW نمایان میشود. ازاین بارکد که تک رنگ سیاه می باشد براحتی میتوانیداستفاده نمائید. توجه داشته باشید که تغییر خاصی نمی توانید دربارکد فوق ایجاد کنید ، اما بادوبارکلیک کردن روی بارکد به پنجره های مربوطه دسترسی پیدا خواهد کرد.

چنانچه درنرم افزار FreeHand طراحی می کنید ، میتوانید با copy کردن بارکد ازنرم افزار corelDRAW آنرا در FreeHand T ، paste کنید.

چنانچه بارکد نمایان شده رااز freeHand کپی کرده ، در corelDRAW

Paste کنید (تکراعکس حالت قبل) ، بارکد دوباره در corelDRAWظاهر میشود که دراین حالت ضخامت بعضی ازخطوط راکنترل نمایید وموارد زیررا نیزدرخاطرداشته باشید که :

  1. ضخامت وفاصله بین خطوط نبایستی تغییر کند.
  2. رنگ بارکد بایستی تک رنگ وترجیحاً سیاه باشد.
  3. بارکدرادرزمینه سفیدقراردهید.
  4. ازکوچک کردن بیش ازحد بارکدپرهیزکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *