سالنامه طرح ایتالیا کد 401

تومان10.00

ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ دﻣﻮت

ﻃﯿﻒ١٩ ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻣﻮت ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾـﻢ، ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ را در دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾـﺪ، ﺣﺴـﯽ از ﻟﻤﺲ ﮐـﺮدن ﭼـﺮم و ﺑﺎﻓﺘـﯽ از ﺟﯿﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﻫﺪﯾـﻪ ﻣﯽ دﻫـﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ دﻣﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻮﮔـﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﭘﻼک ، آرم ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔـﺎرش ﺣﺪاﻗــﻞ ٥٠٠ ﺟﻠﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟــﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

سالنامه طرح دنیرو کد 402

تومان10.00
تولید ویژه سالنامه دموت

طرح دنیرو شامل ١٢ طیف رنگی می باشد، که رنگ بندی آن بسیار شاد و متنوع است و به جرأت می توان گفت که با هدیه دادن این محصول به مشتریان خود میتوانید آنها را شگفت زده کنید . همچنین همانند طرح های دیگر مجموعه دموت می توانیم طرح و لوگو شرکت شما را به صورت اختصاصی در سالنامه دنیرو اجرا کنیم که سفارش این طرح حداقل ٥٠٠ جلد می باشد.

سالنامه اروپایی طرح لوکس 403

تومان10.00
LUX

تولید ویژه سالنامه دموت

در مجموعه دموت برای سالنامه طرح لوکس ١٨ رنگ چرم طراحی شده که بافت آن به صورت چشم نواز و درخشان می باشد. در این طرح ما از رنگ های شاد و تیره که مناسب تمامی سلایق است استفاده کرده ایم، این طرح همانند طرح های دیگر مجموعه دموت متناسب با رنگ و لوگو شرکت شما قابل اجرا می باشد و ما می توانیم با لیزر و پلاک، لوگو شرکت شما را بر روی این طرح اجرا کنیم. طرح لوکس برای سفارش حداقل ٥٠٠ جلد قابل اجرا است.

سالنامه اروپایی طرح پالرمو کد 404

تومان10.00

PALERMO

تولید ویژه سالنامه دموت

مجموعه دموت برای سالنامه طرح پالرمو ٣٣ رنگ چرم تولید کرده است. که بیشترین تنوع رنگی در این طرح می باشد که شما می توانید متناسب با رنگ و لوگو شرکت خود آن را انتخاب کنید، ما می توانیم با لیزر و پلاک ، لوگو شرکت شما را بر روی چرم اجرا کنیم. این طرح برای سفارش حداقل ٥٠٠ جلد قابل اجرا می باشد .

سالنامه اروپایی طرح پرنیا کد 405

تومان10.00
PARNIA طراحی صفحات سالنامـه پرنیـا روزشمـار می باشد که برای ساخت جلـــد آن از چــرم پیتون، که جــزو بهتریـن و زیباتریـن طرح هـای پوست ماری است استفاده شده، این سالنامــه با قطع اروپایـی با کاغذ کرم  با صحافـی دوخت در 2 رنگ جلـد (مشکی و طلایی) ارائـه مـی شود.

سالنامه اروپایی طرح دیبا کد 406

تومان10.00

DIBA

طراحی صفحات سالنامه دیبا روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از BN چرم ساخت کشور هلند استفاده شده است. سالنامه دیبا با قطع اروپایی و کاغذ کرم با صحافی دوخت در ٤رنگ ارائه می شود.

سالنامه اروپایی طرح پویا کد 407

تومان10.00
PUYA

یکی از شاخصه های طرح پویا جنس ترمو آن است که برجستگی روی جلد این سالنامه، زیبایی را دوچندان کرده و طراحی صفحات طرح پویا به صورت روزشمار بوده که در قطع اروپایی و کاغذ کرم با صحافی دوخت در دو رنگ قابل ارائه می باشد.

سالنامه اروپایی طرح رویا کد 408

تومان10.00
ROYA

طرح رویا با قطع اروپایی بصورت روزشمار می باشد که در ابتدای شروع صفحات یک تقویم بصورت ماه شمار قرار گرفته و همچنین کاغذ آن از تحریر ٧٠ گرم اندونزی رنگ کرم می باشد و جلد آن از چرم زارا با قابلیت حک لیزر با ٤ رنگ سازمانی قابل اجرا می باشد.

سالنامه وزیری طرح دیپلمات کد 409

تومان10.00

DIPLOMAT

طراحی صفحات، روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از چرم طرح سنگی استفاده شده و سالنامه دیپلمات با قطع وزیری و صحافی دوخت در ٢رنگ قابل ارائه می باشد.

سالنامه وزیری طرح پارسا کد 410

تومان10.00

PARSA

طراحی صفحات سالنامه پارسا روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از چرم پیتون که جزو بهترین و زیباترین طرح های پوست ماری است استفاده شده این سالنامه با قطع وزیری با کاغذ کرم و صحافی دوخت در ٢ رنگ جلد (مشکی و طلایی) ارائه می شود.

سالنامه وزیری طرح دُرسا کد 411

تومان10.00

DORSA

طراحی صفحات سالنامه دُرسا روزشمار می باشد که در ابتدای شروع صفحات یک تقویم بصورت ماه شمار قرار گرفته است و برای ساخت جلد آن از گالینگور BN ساخت کشور هلند استفاده شده. سالنامه دُرسا با قطع وزیری و صحافی دوخت درر ٣رنگ ارائه می شود.

سالنامه روز شمار طرح رَسا کد 412

تومان10.00

RASA

یکی از شاخصه های طرح رَسا جنس ترمو آن است که برجستگی روی جلد این سالنامه، زیبایی را دوچندان کرده و طراحی صفحات طرح رَسا به صورت روزشمار بوده که در قطع وزیری و کاغذ کرم با صحافی دوخت در دو رنگ قابل ارائه می باشد.

سالنامه اروپایی طرح نوین کد 413

تومان10.00

NOVIN

سالنامه نوین برای افرادی که می خواهند همیشه یک تقویم همراه خود داشته باشند بسیار مناسب است طراحی صفحات سالنامه نوین به صورت ماه شمار به همراه یادداشت خطی می باشد و در قطع خشتی کوچک با صحافی دوخت و در ٥ رنگ با روکش گالینگو (ساخت کشور هلند) تولید می شود.

سالنامه اروپایی طرح خاص کد 414

تومان10.00

KHAS

سالنامه خاص به صورت ٢طبقه تولید می شود و در یک طرف سالنامه، طراحی صفحات به صورت هفته شمار به همراه یادداشت و در طرف دیگر یادداشت خطی استفاده شده است. این سالنامه در قطع اروپایی با کاغذ کرم و صحافی دوخت و ترکیب ٢رنگ گالینگور ساخت کشور هلند ارائه می شود.

سالنامه اروپایی طرح مدیران کد 415

تومان10.00

MODIRAN

طرح مدیران به صورت ٢طبقه تولید می شود و در یک طرف سالنامه مدیران طراحی صفحات به صورت هفته شمار به همراه یادداشت خطی و در طرف دیگر یادداشت خطی استفاده شده است. سالنامه مدیران در قطع اروپایی با کاغذ کرم و صحافی دوختی و ترکیب ٢رنگ گالینگور ساخت کشور هلند ارائه می شود.

سالنامه پالتویی طرح کیا کد 416

تومان10.00

KIA

سالنامه کیا کاربردی فراتر از یک تقویم را دارد ، شما می توانید از آن به عنوان یک کیف پول ، جاکارتی و نگهدارنده موبایل خود استفاده کنید برای ساخت جلد آن از مرغوب ترین نوع چرم استفاده شده طراحی صفحات آن به صورت ماه شمار و یادداشت خطی می باشد که در قطع پالتویی و با صحافی فنری در ٤رنگ جلد (مشکی، قهوه ای، قرمز و عسلی) تولید می شود.

-404.jpg

سررسید 1401

سررسید ، سالنامه ، تقویم رومیزی و … از گدشته همیشه جزو بهترین هدایای تبلیغاتی بوده اند. و در اثر پیشرفت تکنولوژی طراحی و چاپ سررسید تبلیغاتی نیز همراه با آن پیشرفت کرده است. امروزه شاهد سررسید های فانتری و خاص با صحافی های مختلف ، جلد های متنوع و رنگ های گوناگون هستیم و مشتریان با دست باز تری میتوانند سفارش های خود را انتخاب کنند. اگر به دنبال سررسید 1401 و طرح های جدید ، خاص و متنوع آن هستید مجموعه دموت می تواند در این خصوص بهترین خدمات را به شما ارائه دهد.

دریافت مشاوره برای خرید سررسید

توجه داشته باشید که با توجه به تنوع محصولات و متفاوت بودن اقلام به کار رفته در چاپ آن ها، هر کدام از سررسید های 1401 دارای ویژگی ها و قیمت های مختلف است. همچنین شما باید قبل از خرید گروه هدف خود را نیز مورد بررسی قرار بدهید که سررسید 1401 را برای چه افرادی، چه قشری و در چه تعدادی در نظر گرفته اید. شما عزیزان می توانید برای انتخاب کردن بهترین و بهینه ترین گزینه با مشاوران خرید سالنامه دموت صحبت کنید و از آن ها راهنمایی بگیرید.

چاپ سررسید 1401

واحد سالنامه دموت با توجه به داشتن متخصصین مجرب در زمینه چاپ و همچنین داشتن 25 سال تجربه در رمینه تولید و چاپ انواع سررسید 1401 ، تقویم رومیزی ، سالنامه 1401 و … امسال نیز به رسم از سال های گذشته از محصولات و خدمات جدید خود رونمایی کرده است. شما عزیزان میتوانید محصولات جدید سررسید دموت را در پایین همین صفحه مشاهده کنید و همچنین برای دریافت لیست قیمت سررسید و کاتالوگ سررسید می توانید به راحتی اقدام کنید. مشاوران واحد فروش دموت نیز همواره درکنار شما هستند تا راهنمایی های لازم را در خصوص محصولات برای شما عزیزان ارائه دهند.

باید توجه داشته باشید که چاپ سررسید امری تخصصی است که با توجه به صحافی ، جلد و نوع کاغذ متفاوت است که خوشبختانه سالنامه دموت با داشتن تجربه کافی و دارا بودن جدیدترین ماشین آلات چاپ سررسید در این امر صاحب سبک است.

سفارشی سازی سررسید

سفارشی سازی سررسید یکی از مهمترین ویژگی های مجموعه ما است. در سالنامه دموت شما قادر خواهید بود که کلیه اقلام به کار رفته در تهیه سررسید 1401 از جمله کاغذ سررسید ، جلد سررسید ، تعداد فرم های موجود ، تعداد برگه های تبلیغاتی ، آستر بدرقه انواع حک روی جلد (حک لوگو یا نام شرکت) و پلاک های فلزی و همچنین ربان های آن را به شکل کاملا اختصاصی سفارشی سازی کنید.

در مجموعه دموت از بهترین کاغذ های مرغوب و درجه یک برای چاپ صفحات سررسید استفاده می شود. که این کاغذ های سررسید شامل سفید 70 گرمی و 80 گرمی و همچنین کرم 70 گرمی و 80 گرمی هستند که طبق درخواست مشتری تهیه می شود.

همچنین در نظر داشته باشید که شما عزیزان می توانید سررسید های 1401 را در انواع سایز و قطع سررسید سفارش دهید و مجموعه دموت در بالاترین کیفیت و کم ترین زمان سفاراشات شما را تحویل خواهد داد.

تولید سررسید 1401

تولید سررسید 1401 توسط تیم متخصص مجموعه دموت همراه با ماشین آلات پیشرفته چاپ صورت میگیرد. در حال حاضر مجموعه دموت دارای 16 مدل سررسید 1401 است که هر کدام از آن ها دارای ویژگی و قیمت های متفاوت هستند ، همچنین قابلیت سفارشی سازی نسبت به سلیقه مشتری را دارا می باشند.

جهت چاپ سررسید 1401 باید مواردی مثل قطع سررسید ، نوع چاپ ، نوع کاغذ ، نوع جلد سررسید ، حک سررسید ، آستر ، نوع صحافی و … را در نظر گرفت.

سفارش سررسید با کیفیت

برای انتخاب و سفارش سررسید 1401 عوامل مهمی مانند کیفیت دخیل است. کیفیت سررسید به موارد مختلفی مثل نوع چاپ، جنس جلد، نوع قطع، نوع صحافی و کیفیت اقلام اولیه برای تولید سررسید وابسته است. برای انتخاب یک سررسید خوب ابتدا باید نمونه تولیدات سررسید از تولید کنندگان مختلف را تهیه کنید سپس همه آن ها را در مواردی مانند نوع جلد، کیفیت چاپ، صحافی و … که قبلا هم ذکر شد مقایسه کنید و انتخاب های خود برای سفارش سالنامه 1401 را محدود کنید. سررسید ها را در شرایط سخت و ایده آل خود مورد استفاده قرار دهید.

می توانید جلد را جدا کنید تا صحافی سررسید برایتان نمایان شود تا جزئیات را بهتر مورد بررسی قرار دهید. سپس بعد از کسب تجربه های لازم و مقایسه محصولات می توانید سررسید ایده آل خود را انتخاب کرده و موارد سفارشی سازی آن را با همانگی های تولید کنندگان انجام دهید.

انواع جلد سررسید

به صورت کلی جلد سررسید ها در دو مدل نرم و سخت موجود هستند. که این دو نوع جلد از جنس های متفاوتی ساخته خواهد شد. در این بخش جنس جبد سررسید های دموت را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و شما را با آن ها آشنا می کنیم. قطعا در انتخاب سررسید به شما کمک خواهد کرد.

1- جلد سررسید چرم مصنوعی

این نوع جلد از پر استفاده ترین نوع جنس های جلد سررسید محسوب میشود که برای تهیه سررسید های مختلف از آن استفاده می شود. جلد چرم مصنوعی از دوام ، کیفیت و رنگ های متنوعی بهره میبرد که دست شما را در انتخاب باز تر میگذارد.

2- جلد چرم

جلد چرمی سررسید از مدل جلد هایی است که از قدیم بسیار پرکاربرد و محبوب در صنعت چاپ سررسید و سالنامه بوده است اما امروزه به دلیل هزینه های بالایی که برای این نوع جلد باید پرداخته شود استفاده از آن تا حدی کمرنگ تر شده است. به همین دلیل است که این نوع جلد در دسته سررسید های خاص و لوکس قرار میگیرد و کمیات تر از بقیه هستند.

3- جلد سلفونی

یکی از مهمترین مزیت های این نوع جلد ، قیمت آن است که از هزینه کمتری برخوردار هستند. این نوع جلد در دو نوع مات و براق در بازار موجود است و اغلب برای تهیه آن از کاغذ های گلاسه استفاده می شود. از دیگر مزیت های مهم سررسید سلفونی این است که در چاپ سررسید در طرح ها و رنگ های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. البته این نکته رو هم باید در نظر گرفت که به دلیل هزینه ارزان تر، از کیفیت بالایی برخوردار نیست و بر اثر استفاده زیاد ممکن است تغییر رنگ داشته باشد و یا حتی آسیب ببیند.

4- جلد پارچه ای

جلد پارچه ای سررسید به دلیل اینکه قابلیت کمتری را برای تبلیغات و برندیگ دارد از میان جلد های دیگر از آن به ندرت استفاده می شود. البته این نکته را در نظر بگیرید که جنس پارچه بسیار تعیین کننده است و بر اساس جنس و چاپ سررسید پارچه ای می تواند جزو سررسید های لوکس و خاص قرار بگیرد و همچنین دقت داشته باشید در سررسید پارچه ای از هر نوع پارچه ای نمی توان استفاده کرد.

5- جلد ترمو

جلد ترمو سررسید در واقع یکی از مدل های چرم مصنوعی محسوب می شود و تفاوتی که در این دو نوع مشاهده می شود در زمان داغکوب کردن آن است. استفاده از جلد ترمو در صنعت جلد سازی و چاپ سررسید 1401 بسیار متداول و پر کاربرد است. قیمت این نوع سررسید ها با توجه به کیفیت و همینطور کشور سازنده می تواند متغیر باشد.

6- سررسید گالینگور

این نوع جلد در واقع ترکیبی است از کاغذ ، مواد pcv و رزین که معمولا از تنوع بسیار بالایی برخوردارند و اغلب قیمت مناسب تری نسبت به چرم مصنوعی دارند. توجه داشته باشید که بر روی این جلد می توان تنها طلاکوب و نقره کوب انجام داد. به دلیل هزینه ارزان تری که دارد برای سازمان های و کسانی که میخواهند هزینه کمتری کنند کاربرد دارد.

جلد سررسید اولین تماس چشمی و فیزیکی را در میان کسانی که به آن ها هدیه می دهید ایجاد میکند. به همین دلیل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به شما پیشنهاد می کنیم در انتخاب جلد سررسید خود بسیار دقت کنید و از مشاورین فروش ما کمک بگیرید.