28
نوامبر

رنگ های پرکاربرد در صنعت چاپ سررسید

رنگهای فلزی ( نقره ای ، طلایی و… )

این قبیل رنگها به دلیل وجود رنگ دانه ( پیگمنت) های فلزی محدودیتهایی درچاپ ومراحل بعدی آن ایجاد می نماید. آگاهی ازاین محدودیت ها دراجرای یک کارایده آل بسیارمفیدخواهدبود. رنگهای فلزی که بیشت بانقره ای وطلایی شناخته اند دارای جلوه خاصی هستند که به ایده های خلاقانه حال وهوای خوبی می دهند. به موارد زیردراستفاده ازاین رنگ ها دقت نمایید :

بهتراست که چاپ رنگهای فلزی بر روی سطح گلاسه انجام شود. سطوح مات ومقواهای فانتزی کاررا خفه کرده ، درخشندگی رنگ را میگیرد. برای مثال استفاده از رنگ نقره ای روی مقوای فانتزی رنگی شبیه به خاکستری ایجادمی کند وبه نظرمیرسد که دراین مورد استفاده ازرنگ نقره ای باتوجه به گران بودن آن کاری بهوده است اما همین رنگ بر روی مقواگلاسه درخشندگی خاصی ایجاد می کند.

۲- دقت کنید که UV مات وبراق بر روی سطوح چاپ شده با رنگهای فلزی به خوبی نمی نشیند. کافی است که یک نوار چسب روی آن زده ، چسب رابلند کنید پوشش UV ازسطح نقره ای کنده خواهد شد پس بنابراین اگرلزومی ندارد ، روی چنین سطوحی UV نزنید.

ترام های بادرصدکم ، رنگ آمیزی خطوط ونوشته های ریز

گاهی پیش می آید که درطرح خود خط نازک یا نوشته ریزی رابادرصدهای پایین رنگ می کنیم. مثلاً خطوطی افقی درکارخودمی گذاریم ، که نازک است و۱۵% رنگ مشکی دارد. ممکن است آنچه برروی مانیتور دیده میشود بسیار زیبا وجذاب جلوه کند ، امااکنون توجه کنید که درهنگام تهیه فیلم و… ودرآخر چاپ چه اتفاقی می افتد. وقتی که خط نازک خودزاباترام ۱۵% رنگ آمیزی میکنید ، به دلیل ماهیت ترام خط شما درچاپ به شکل خطوط رنجه داروباضخامتهای متفاوت وناهماهنگ چاپ خواهد شد. این مسئله ناشی ازضعیف بودن درصدترام (۱۵%) وقرارنگرفتن آن دربعضی ازنقاط خط می باشد.

راه حل این کارآن است که خطوط خودراباترام ۱۰۰% ازیکی ازرنگهای CMYK مثلاً مشکی آورده ، درچاپ بارنگ pantone مورد نظر که دراینجا مثلاً خاکستری است چاپ کنید. نتیجه بسیار زیبا خواهدشدوحاصل کارهمان است که برروی مانیتور می بینید. یک مثال برای بهترروشن شدن مسئله :

یک کارت ویزیت دردست تهیه دارید که روی مانیتور کامپیوتر، اسم شرکت رامشگی وآدرس راخاکستری ۲۰% گرفته اید. دراین موردبایستی کاررادوررنگ چاپ کنید. درواقع بعدازمشاهده برروی مانیتور وزمانی که قصد خروجی گرفتن دارید ، اسم شرکت را مشکی ۱۰۰% وآدرس را مثلاً سایان ۱۰۰% یا… بگیرید ودرهنگام چاپ رنگ دوم ، یعنی آدرس شرکت راازروی کاتالوگ pantine انتخاب کرده ، به دلخواه چاپ کنید.

مسئله overprint  ومشکلات آن

دراین تکنیک وقتی رنگی را overprint انتخاب می کنید زیرآن رنگ بارنگ پس زمینه ای که رنگ overprint شده روی آن قرار دارد ، پرمی شود.

چنانچه این کارصورت نگیردباکمی جابجا شدن بین رنگ بالایی ورنگ پس زمینه درزمان چاپ ، سفیدی ایجاد می شود. به همین دلیل انتخاب نوشته ها بارنگ مشکی و overprint کردن رنگ مشکی باعث می شود که کناره های نوشته درزمان چاپ حتی باجابجایی معمولی هم به سفیدی نزند. دقت کنید که رنگ زیررنگ overprint شده بر روی آن اثرمی گذارد. مثلاً چنانچه یک کادربارنگ زرد بکشیدورنگ زمینه شمانیزسایبان باشدوشمارنگ زردبکشیدورنگ زمینه شمانیزسایان باشد وشما رنگ زرد را overprint انتخاب کنید ، کادرموردنظرشما بعدازچاپ به رنگ زردانتخاب شده دیده نمی شود ، بلکه تقریباً زرد مایل به سبزی بسته به میزان درصدرنگهای شمابدست می آید. بنابراین oveerprrint کردن دقت وپختگی خاص خودرا میخواهد تا یک طرح درست ازآب درآید. اما overprint کردن رنگ مشکی بدلیل اینکه رنگ زیرتاثیرچندانی روی آن نمی گذارد وگاهی نیزباعث مشکی ترشدن آن میشودمانعی ایجادنمی کند.

نکته دیگر overprint کردن این است که شما بعنوان یک طرح رنگ مشکی راباآگاهی overprint انتخاب کرده اید اما چنانچه ای که کارموردنظرشمارادرحال حاضر انجام میدهد رنگ مشکی رادرآخرچاپ نمی کند. این عمل بتعث میشود که رنگ های دیگر روی رنگ مشکی قرار گیرد وکارشمابوردیده شود. بنابراین بایستی درمرحله نظارت برچاپ دردستور کارشما این نکته رابه چاپخانه اطلاع دهید.

استفاده از کتابچه رنگ های CMYK

شماپشت کامپیوترنشسته اید ورنگ های مختلف راروی طرح موردنظرتان می گذارید ویکی راباحال وهوای کارخودمناسب می بینید ، همه کارها انجام میشودوطرح به تائید نهایی کارفرما میرسد اما کارچاپ شده باآنچه برروی مانیتور دیده اید ، متفاوت شده است. برای رفع این مشکل واشراف داشتن به رنگ های مورد استفاده درطرح خودبهتراست ازکتابچه رنگ های CMYK استفاده نمایید. دراین کتابچه که دربازار یافت میشود ، رنگهای مختلف بادرصد ترام های بکاررفته درآن نمایش داده شده است بعبارت دیگر میتوانید رنگ مورد نظر خودرادرکتاب یافته ، درصد رنگ های آنرا درکارخود وارد کنید. دقت کنید که آنچه روی مانیتور می بینید باآنچه که درکتاب چاپ شده است ، کمی متفاوت خواهد بود ودرست به همین خاطر است که استفاده ازکتابچه رنگ های CMYK دررسیدن به خوواسته شما میتواند مفید باشد.

انتخاب رنگ درطراحی بواسطه نرم افزار های موجود چنان ساده شده است که گاهی طراح بدون درنظر گرفتن نکات فنی اقدام به انتخاب رنگ مورد نظر خود می کند بعبارت دیگرباتوج به دیدوشناخت خودازرنگ ، ازپالت رنگ یکی راانتخاب می کند غافل ازاینکه ممکن است این عمل آگاهی موجب نازیبایی وحتی خرابی کارشود.

طراحی برای چاپ تفکیکی

درطراحی کارهایی چون نقشه ، که دارای جزئیات دقیق وفراوان است ، یاکارهایی که درآن بدست آمدن رنگ خاصی درچاپ مد نظر است ، بهتراست که کاردرچهاررنگ ترکیبی طراحی نگردد. درچنین مواردی ، معمولاً هرگروهی رادرک رنگ خاص درنظرمی گیریم مثلاً دریاها رنگ آبی ، جنگل وپارک ها سبز و….

طراحی مواردی این چنین وآوردن رنگ آبی ووسبز باتوجه به جزئیات متعدد موجوددرنقشه وبزرگی اندازه آن میتواند مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین بهتراست هرکدام ازاین گروها رابارنگ های تفکیکی چاپ کنیم. برای رسیدن بدین منظور دریاها رامثلاً cyan وجنگل هاراmagenta می گیریم ودرچاپ مشخص می کنیم که زینک C بارنگ آبی وزینک M بارنگ سبز خاص مورد نظر ماچاپ شود. بدین ترتیب درزمان چاپ ، رنگ آبی وسبز مورد نظر راساخته ، زینک های مربوطه راباهمان رنگ ها چاپ می کنیم. این کارباعث دقت بیش ترکاررچاپی خواهد شد.

زمانی نیزرنگ بخصوصی نشان دهنده شخصیت یک شرکت یا محصول است مثلاً رنگ قرمز سیگاروینستون ، درچنین مواردی نیزبایستی ازرنگ های تفکیکی شبیه به حالت قلبا استفاده کرد تا همیشه همان رنگ بخصوص درآید. درغیراینصورت ممکن است آوردن طرح درچهاررنگ CMYK  باعث شود که رنگ مورد نظرحاصل نگردد یا این که رسیدن به رنگی خاص باعث خدشه دارشدن بعضی قسمت های دیگرازطرح گردد.

تعیین رنگ spot درچاپ تفکیکی ییا چاپ بالاتراز ۴ رنگ

معمولاً کارهای رنگی با ۴ رنگ CMYK چاپ می شوند. بدین ترتیب که بعدازآماده شدن سندچاپی ، لیتوگرافی فیلم چهاررنگ رابا دستگاه ایمجسترتهیه تهیه می کند وبقیه کارها نیزطبق روال عادی انجاک می شود. اما اگرکارفرما ی شما یک نمونه رنگ به شما بدهید وبخواهد که حتماً دریک جای کاتالوگ شرکت این رنگ چاپ شود چه خواهد شد ؟

طبیعی است که ابتدا به رنگ مورد نظر نگاهی بیندازید واگرلازم شد بالوپ آنرا براندازکنید. اگررنگ نمونه ترکیبی از دو ، سه ویاچهاررنگ CMYK باششد کافی است درصدهای آنرابادقت وباتمرین همان گونه که درتوضیحات مربوط به ترام آورده شد ،  پیدا کنید واز همین درصدها باکمب کاهش ( بدلیل چاقی ترام) استفاده کنیید. دراین حالت اگربالای سرچااپ حضورداشته باشیدموفق خواهیدشد. اما اگر متوجه شدید که رنگ نمونه ترکیبی از CMYK نیست ، چه خواهید کرد ؟ دراین حالت رنگ مورد نظرحتماً ییک رنگ جداگانه pantone است. بنابراین می توانید درزمان چاپ زینک پنجمی تهیه کرده ، چاپ کنید.

برای انجام این کاربایستی یک رنگ Spot تعریف کنید. بدین ترتیب با تعیین یک رنگ Spot  درسند خودخروجی فیلم ۵ رنگ خواهدبود. اساس کاردرهمه نرم افزارهای مربوط به طراحی یکی است. موضوع یا شکل مورد نظر خودرا انتخاب کرده ، ازابزار Fill Color Dialog را انتخاب کنید. دراین حالت پنجره Uniform fill ظاهرمی گرددد. از tabهای بالا Palettes را کلیک کرده ، از منوی Palette یکی از pantone انتخاب کنید ، اکنون کادر یا شکل مورد شما دارای یک رنگ Spot شده است. دراین جااهمیتی ندارد که شما Pantone انتخاب کرده اید ، میتوانید درهنگگام چاپ ، رنگ مورد نظر خودراانتخاب کنید. امابهتراست برای جلوگیری از هرگونه خطا ابتدا ازجدول Pantone شماره رنگ را انتخاب کنید ، درطراحی خودنیز همان شماره را برای شکل خود درنظر بگیرید.

برای اطمینان ازاینکه خروجی شما۵ رنگ خواهد بودکافی است به منوی print رفته Tab مربوطه به Separations راملاحضه کنید. رنگ پنجم بایستی دراینجا دیده شود. دربقیه نرم افزار های مشابه نیز به همین شکل انجام میشود.

اسنتفاده از جدول Pantone درچاپ تفکیکیُ

درنظربگیرید که قصددارید یک کارتک رنگ یا ۲ رنگ یا… چاپ کنید اما این رنگ ها ، رنگهای اصلی CMYK نیستند بلکه رنگهای بخصوصی مدنظرمی باشد ، برای حل این مشکل ناگزیربه استفاده ازکتابچه Paantone هستید.

درکتابچه فوق ، رنگهای اصلی Pantone رادرابتدای بخش ودرادامه رنگهای مختلفی که ازترکیب رنگهای اصلی ایجادمی گردد می بینید. باانتخاب رنگ مورد نظر خود وارائه آن به چاپخانه کارموردنظر شما به همان رنگ چاپ خواهد شد. درجدول زنگ Pantonne ودرکتابچه آن درصدترکیبی رنگهای اصلی وهمچنین مقدارواحدمورداستفاده ازرنگهای اصلی برای رسیدن به رنگ موردنظر شما نوشته شده است. بنابراین درچاپخانه بامطالعه نوشته زیر هررنگ مقدارواحدلازم ازرنگهای اصلی راباهم ترکیب ورنگ مورد نظر راایجادمی کنند ، سپس زینک مورد نظر ایجادمی کنند ، سپس زینک موردنظر رادرماشین چاپ بسته ، رنگ ساخته شده رانیزدرمخزن می ریزندوگارمورد نظر باهمان رنگ انتخابی ، چاپ می گردد.

یکی از کتابچه های Pantone کتابچه Pantone Process است. دراین کتابچه رنگهای Pantone ونزدیکترین رنگ CMYK به رنگ مورد نظر رانشان میدهد. برای مثال آرم شرکت دارای رنگ آبی بخصوصی است که ددرچاپ کازرت ویزیت ، سربرگ و… نیزبااستفاده ازرنگ های Pantone آنرا چاپکرده اید. اکنون قصددارید برای همان شرکت بروشور رنگی تهیه کنید دراینوضعیت امکان این وجوددارد که بروشور را با چهار رنگ CMYK چاپ کنید وبعد ازآن برای رسیدن به رنگ آرم دوباره آن بروشور رابارنگ آبی Pantonee چاپ کنید. بدین ترتیب هزینه هایی یک فیلم ، یک زینک ویک بارچاپ به هزینه های شما افزوده خواهد شد که این کاردربسیاری ازموارد مقرون به صرفه نیست (بخصوص درتیراژهای کم)َ. دراینجا استفاه ازکتابچه Pantone Process بسیار کاربردی و مفید خواهد بود. بدین ترتیب رنگ آبی Pantone خود رادرکتابچه پیدا کرده ، نزدیکترین CMYK به آن رنگ رابیابید وآرم شرکت راباهمان درصد CMYK رنگ کنید. اینکار باعث صرفه جوییی بسیاری خواهد شد.

بدین ترتیب بااستفاده از کتابچه می توانید درصد CMYK رنگ Pantone مورد استفاده خودرابدانید تادرهنگام چاپ ییک کارچهاررنگ بتوانید رنگ مورد نظر خودرا بدست آورید. البته دراکثرموارد رنگ Pantone  بانزدیکترین CMYK به آن تفاوت دارد. بنابراین درکارهای ظریف وحساس ازنظر رنگ ، مشکل بتوان به رنگ مورد نظر رسید ، مگر اینکه یک رنگ پنجک درنظر بگیرید