نمایش 1–12 از 43 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سالنامه طرح ایتالیا کد 401

تومان10.00

ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ دﻣﻮت

ﻃﯿﻒ١٩ ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻣﻮت ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾـﻢ، ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ را در دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾـﺪ، ﺣﺴـﯽ از ﻟﻤﺲ ﮐـﺮدن ﭼـﺮم و ﺑﺎﻓﺘـﯽ از ﺟﯿﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﻫﺪﯾـﻪ ﻣﯽ دﻫـﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ دﻣﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻮﮔـﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﭘﻼک ، آرم ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔـﺎرش ﺣﺪاﻗــﻞ ٥٠٠ ﺟﻠﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟــﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

سالنامه طرح دنیرو کد 402

تومان10.00
تولید ویژه سالنامه دموت

طرح دنیرو شامل ١٢ طیف رنگی می باشد، که رنگ بندی آن بسیار شاد و متنوع است و به جرأت می توان گفت که با هدیه دادن این محصول به مشتریان خود میتوانید آنها را شگفت زده کنید . همچنین همانند طرح های دیگر مجموعه دموت می توانیم طرح و لوگو شرکت شما را به صورت اختصاصی در سالنامه دنیرو اجرا کنیم که سفارش این طرح حداقل ٥٠٠ جلد می باشد.

سالنامه اروپایی طرح لوکس 403

تومان10.00
LUX

تولید ویژه سالنامه دموت

در مجموعه دموت برای سالنامه طرح لوکس ١٨ رنگ چرم طراحی شده که بافت آن به صورت چشم نواز و درخشان می باشد. در این طرح ما از رنگ های شاد و تیره که مناسب تمامی سلایق است استفاده کرده ایم، این طرح همانند طرح های دیگر مجموعه دموت متناسب با رنگ و لوگو شرکت شما قابل اجرا می باشد و ما می توانیم با لیزر و پلاک، لوگو شرکت شما را بر روی این طرح اجرا کنیم. طرح لوکس برای سفارش حداقل ٥٠٠ جلد قابل اجرا است.

سالنامه اروپایی طرح پالرمو کد 404

تومان10.00

PALERMO

تولید ویژه سالنامه دموت

مجموعه دموت برای سالنامه طرح پالرمو ٣٣ رنگ چرم تولید کرده است. که بیشترین تنوع رنگی در این طرح می باشد که شما می توانید متناسب با رنگ و لوگو شرکت خود آن را انتخاب کنید، ما می توانیم با لیزر و پلاک ، لوگو شرکت شما را بر روی چرم اجرا کنیم. این طرح برای سفارش حداقل ٥٠٠ جلد قابل اجرا می باشد .

سالنامه اروپایی طرح پرنیا کد 405

تومان10.00
PARNIA طراحی صفحات سالنامـه پرنیـا روزشمـار می باشد که برای ساخت جلـــد آن از چــرم پیتون، که جــزو بهتریـن و زیباتریـن طرح هـای پوست ماری است استفاده شده، این سالنامــه با قطع اروپایـی با کاغذ کرم  با صحافـی دوخت در 2 رنگ جلـد (مشکی و طلایی) ارائـه مـی شود.

سالنامه اروپایی طرح دیبا کد 406

تومان10.00

DIBA

طراحی صفحات سالنامه دیبا روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از BN چرم ساخت کشور هلند استفاده شده است. سالنامه دیبا با قطع اروپایی و کاغذ کرم با صحافی دوخت در ٤رنگ ارائه می شود.

سالنامه اروپایی طرح پویا کد 407

تومان10.00
PUYA

یکی از شاخصه های طرح پویا جنس ترمو آن است که برجستگی روی جلد این سالنامه، زیبایی را دوچندان کرده و طراحی صفحات طرح پویا به صورت روزشمار بوده که در قطع اروپایی و کاغذ کرم با صحافی دوخت در دو رنگ قابل ارائه می باشد.

سالنامه اروپایی طرح رویا کد 408

تومان10.00
ROYA

طرح رویا با قطع اروپایی بصورت روزشمار می باشد که در ابتدای شروع صفحات یک تقویم بصورت ماه شمار قرار گرفته و همچنین کاغذ آن از تحریر ٧٠ گرم اندونزی رنگ کرم می باشد و جلد آن از چرم زارا با قابلیت حک لیزر با ٤ رنگ سازمانی قابل اجرا می باشد.

سالنامه وزیری طرح دیپلمات کد 409

تومان10.00

DIPLOMAT

طراحی صفحات، روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از چرم طرح سنگی استفاده شده و سالنامه دیپلمات با قطع وزیری و صحافی دوخت در ٢رنگ قابل ارائه می باشد.

سالنامه وزیری طرح پارسا کد 410

تومان10.00

PARSA

طراحی صفحات سالنامه پارسا روزشمار می باشد که برای ساخت جلد آن از چرم پیتون که جزو بهترین و زیباترین طرح های پوست ماری است استفاده شده این سالنامه با قطع وزیری با کاغذ کرم و صحافی دوخت در ٢ رنگ جلد (مشکی و طلایی) ارائه می شود.

سالنامه وزیری طرح دُرسا کد 411

تومان10.00

DORSA

طراحی صفحات سالنامه دُرسا روزشمار می باشد که در ابتدای شروع صفحات یک تقویم بصورت ماه شمار قرار گرفته است و برای ساخت جلد آن از گالینگور BN ساخت کشور هلند استفاده شده. سالنامه دُرسا با قطع وزیری و صحافی دوخت درر ٣رنگ ارائه می شود.

سالنامه روز شمار طرح رَسا کد 412

تومان10.00

RASA

یکی از شاخصه های طرح رَسا جنس ترمو آن است که برجستگی روی جلد این سالنامه، زیبایی را دوچندان کرده و طراحی صفحات طرح رَسا به صورت روزشمار بوده که در قطع وزیری و کاغذ کرم با صحافی دوخت در دو رنگ قابل ارائه می باشد.