• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

6- دستگاه پانچ اتوماتيك

در صحافي فنري سوراخ هايي در قسمت عطف سالنامه وجود دارد كه اين كار توسط دستگاه پانچ انجام ميشود
استفاده از ماشين اتوماتيك در اين قسمت بسيار تاثير گذار است و كيفيت ورق زدن سررسيد را چندين برابر ميكند.
معمولا استفاده از دستگاههاي پانچ دستي باعث چسبندگي كاغذها به هم شده و هنگام ورق زدن پاره ميشوند.

محصولات 1398