• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

1- دستگاه ورق تا كني

 

اولين مرحله ي در توليد سررسيد در صحافي تا كردن فرم ها است.
معمولأ سررسيدها با ابعاد ٧٠*٥٠ و ٤٥*٦٠ چاپ مي شوند كه هر برگ بعد از عمل تا شدن به ٨ يا ١٦ صفحه تبديل ميشود.
در اين روش كاغذ ها به صورت دسته شده برروي تخته اي در ابتداي دستگاه قرار ميگيرند سپس توسط باد،مك و اپارات به صورت برگ برگ وارد دستگاه ميشوند.
هر كدام از اين فرم ها ٣ بار بر روي خودش تا خورده كه در نهايت به صورت فرم ٨ يا ١٦ صفحه اي در مي ايد.
حدودأ اين دستگاه در هر ساعت ميتواند ١٠/٠٠٠
برگ ٧٠*٥٠ يا ٤٥*٦٠ را به صورت فرم تا كند.

محصولات 1398