• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

8- دستگاه آستر چسباني

چسباندن آستر بدرقه به ابتدا وانتهاي سررسيد به كمك اين دستگاه انجام ميشود.
به روش دستي هم ميتوان اين كار را انجام داد اما كيفيت چسبندگي با دستگاه به مراتب بيشتر از دست ميباشد
.

محصولات 1398