• تلفن: 88502124
  • ایمیل: info@demotco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

2- دستگاه ترتيب كن

كار دستگاه ترتيب كن پشت هم قرار دادن فرم ها است.
در اين عمل روزهاي سال به ترتيب پشت سر هم قرار ميگيرند كه ظاهر اصلي سالنامه شكل ميگيرد.
تعداد فرم در سالنامه ها متغير است كه به نوع سالنامه بستگي دارد.
مثلأ در سالنامه هاي جمعه جدا هر روز در يك صفحه قرار ميگيرد كه براي هر سال نياز به ٢٤ فرم ١٦ صفحه اي ميباشد.

 

محصولات 1398