دفتر تلفن وزیری طرح اختصاصی / کد ۹۳۲

دفتر تلفن اختصاصی در قطع وزیری تولید می شود و برای شرکت ها در تیـــراژ ۵۰۰ و ۱۰۰۰ جلد با روکش سلفون و چرم اختصاصی قابل تولید می باشد.