ست مدیریتی آریا / کد ۹۲۵

هدیه ای کامل، شیک و اقتصادی
سِت مدیریتی آریا شامل:
سالنامــه روزشمــار اروپایـی با چـرم پوست مـاری
زیردستی هفته شمار با چرم پوست ماری
یادداشت پالتویی با چـرم پوست ماری
جا کلیـدی با چـرم پوست مـاری
خودکار نفیس
یک جعبـه کادویـی نفیس با طرح پوست ماری

.