ست مدیریتی پَروا / کد ۹۲۷

هدیه ای کوچک اما به یاد ماندنی ست مدیریتی پروا شامل سالنامه ماه شمار خشتی ۱۴×۱۴ سانتیمتر پوست ماری
جاکلیدی پوست ماری
جا کارتی پوست ماری
خودکـار نفیس به همـراه یک جعبـه فانتـزی و شیـک
در ۴ رنگ متنوع