یادداشت جیبی طرح همراه / کد ۹۲۸

یادداشت همراه با کاغذ بالک ۶۰ گرمی تولید شده و برای ساخت جلد آن از جنس اشبالت استفاده شده و طراحی صفحات آن یادداشت خطی می باشد.

 ۱۶×۱۰: Size