سالنامه طرح روشا / کد ۹۱۴

طراحی صفحات سالنامه طرح روشا ماه شمار، هفته شمار یادداشت شطرنجی و یادداشت خطی می باشد و بـرای ساخت جلـد آن از گالینگـور ساخت کشــور هلنــد استفاده شـده است سالنامــه روشــا در قطع اروپایــی ۵/۱۳×۲۱سانتیمتر) با صحافی فنری ودر یک رنگ ارائه می شود.

.