سالنامه جیبی طرح اَفـرا/ کد ۹۱۵

 

یک تقویـم همـراه که می تـوان از آن به عنـوان کیـف هم استفاده کرد. چرم سالنامه اَفـرا از نوع پوست مـاری و بسیار مرغوب است طراحـی صفحـات ایـن سالنامــه مـاه شمـار، هفتـه شمــار و یادداشت خطـی می باشـد که در قطع پالتویـی با صحافـی ته چسب در یک رنـگ تولید می شود.

.