تقویم رومیزی طرح آوا / کد ۹۱۸

ابعــاد رومیــزی آوا افقــی (۱۱×۲۲ سانتیمتــر) می بـاشد و در قسمت پایین بـرگ هـای تقویـم یک فضـای ۲۲×۵/۳ سانتیمتر برای حک لوگو برنـد شما در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز (حداقل ۱۰۰۰ جلـد) رنـگ پایـه آن قابـل تغییر می باشد برای تولید رومیـزی آوا از کاغـذ ۲۵۰ گـرم  گلاسه و چاپ ۴ رنــگ به همـــراه ۱۱ تصویـــر ازگل های زیبا طراحی شده و با صحافی فنری تولید می شود.

.