سالنامه اروپایی طرح پریا / کد ۹۰۱

برای تولیـد سالنامـه پریـا از چرم طرح پوست ماری استفاده شــده، این چـرم ساخت کشــور ایتالیا است و نزدیکتریـن حس لمسـی را نسبت به چرم طبیعـی آن دارد.

طراحـی صفحات داخلـی این سالنامـه به صورت روزشمـار می باشد و در قطع اروپایـی (۲۱×۵/۱۳سانتیمتر) با صحافـی دوخت در یک رنگ تولید می شود.

.