سالنامه اروپایی طرح دیبا/ کد ۹۰۲

طراحی صفحات سالنامه دیبا روزشمـار می باشد که برای ساخت جلد آن از چرم ساخت کشور هلند استفاده شده است. سالنامه دیبا با قطع اروپایی و صحافی دوخت در ۴رنـگ ارائـه می شـود

.