سالنامه اروپایی طرح خاص/ کد ۹۰۵

سالنامــه خاص به صورت مـدرن و زیبایی تولیـد شــده که با اضافه شــدن یادداشت و پُست ایـت می توانیـد کـاربردی فراتر از سالنامـه را از آن داشته باشید چرم جلد ایـن سالنامـه نیـز خاصیت لیـزر شـدن به صورت رنگ سازمانـی را دارد. طراحـــی این سررسیــد روزشمــار می باشـد و در چهـار رنگ لیـزر ( قرمز،سبز، زرد و آبی ) در قطع اروپایـی (۲۱×۵/۱۳ سانتیمتر) با صحافی دوخت تولیـد می شود.

.