سالنامه اروپایی طرح پویا/ کد ۹۰۶

 

یکی از شاخصه های سالنامه پویا زیبایـی رخ و حس لمسـی فـوق العـاده چــرم آن است که این سالنامــه را بی نظیــر کـرده است و در دو رنـگ قهـوه ای و قرمز تولیــد می شود طراحـی صفحات سالنامـه پویـا به صورت روزشمـار بـوده و در قطـع اروپایــی (۲۱×۵/۱۳ سانتیمتر) با صحافـی دوخت ارائه می شود.

.