سالنامه وزیری طرح دُرسا/ کد ۹۰۸

طراحی صفحات سالنامه دُرسا روزشمـار می باشد و برای ساخت جلد آن از چرم ساخت کشور هلنـد استفاده شده سالنامه دُرسا با قطع وزیـری و صحافـی دوخت در ۳رنـگ ارائـه می شـود.

.