سالنامه پالتویی طرح کیا/ کد ۹۱۰

سالنامـه کیـا کاربردی فراتر از یک تقویم را دارد ، شمـا می توانیـد از آن به عنوان یک کیف پـول ، جاکارتـی و نگهدارنده موبایل خود استفاده کنید بـرای ساخت جلـد آن از مرغوب تریـن نـوع چـرم استفاده شـده طراحـی صفحات آن به صورت ماه شمار، هفته شمار و یادداشت خطی می باشد که در قطع پالتویـی و با صحافی فنـری در۴رنگ جلد (مشکی، قهوه ای،قرمز و عسلی)تولید می شود.

.