سالنامه دوروزشمار طرح رَسـا/ کد ۹۱۱

طراحی صفحات سالنامـه رَسا به صورت دو روز در یک صفحه می باشد و در آخر هفتـه قسمتی برای خلاصـه دریافت هـا و پرداخت هــا در نظر گرفتـه شــده که با قطع اروپایی و صحافـی دوخت با رنـگ مشکـی تولیـد می شود، جنس جلد سالنامه رَســا گالینگور ساخت کشور هلند می باشد.

.