سالنامه هفته شمار طرح مدیران / کد ۹۱۲

سالنامه مدیران به صورت ۲طبقـه تولیـد می شود و در یک طرف سالنامـه مدیـران طراحی صفحات به صورت ماه شمـار، هفتـه شمـار به همـراه یادداشت شطرنجـی و در طرف دیگـر یادداشت خطـی استفـاده شـده است سالنامه مدیران در قطع اروپایی (۵/۱۳×۲۱ سانتیمتـر با صحافی دوختی و ترکیب ۲رنـگ گالینگور ساخت کشور هلند ارائه می شود.

.