16
آگوست

گفتگو با مدیران مجموعه جناب آقای علی مهتاب خواه و حسن اسماعی بیگی

کارهای صنعتی در سرزمین ایران و نزد مردان پارس سابق های طولانی و درخشان دارد و بی شک وقتی هنر و صنعت به هم بپیوندند، موفقیت حتمی است. با چاپ و نشر در گف توگو با علی مهتاب خواه و حسن اسماعی لبیگی، مدیران هنرمند و خوش فکر مجموعه کارا تدبیر هنر و بازدید از کارخان ههای گروه صنعتی پارس و مصاحبه با مدیر عامل آن، مرد خستگی ناپذیر صنعت، علی اکبراخوت، همراه باشید.

برای دانلود مصاحبه کلیک بفرمایید