تقویم رسمی سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی به همراه لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰ و رویدادهای نجومی قابل رؤیت در ایران در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی مصوب شورای فرهنگ عمومی استخراج و تنظیم شده در شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

تقویم 1397 شمسی دموت/ سررسید 97/ تقویم97

دانلود تقویم رسمی سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی به همراه لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰